Условия за Ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ПОРТАЛА WWW.MYBABYCAT.ORG

 

Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от Теодора Костурска на потребителите на Интернет портала www.MyBabyCat.Org и урежда отношенията между Теодора Костурска и потребителите на портала.

 1. Общи разпоредби

Дефиниции

Чл. 1. За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

 1. Теодора Костурска (наричано по-долу за краткост “Собственик на портала” или само “Собственик”) е частно лице, което предоставя посредством администрирания от него Интернет портал www.MyBabyCat.Org, информационни услуги на своите потребители.

 

2 . www.MyBabyCat.Org („Портала”) e виртуален информационен ресурс в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез електронни препратки към ресурси, на сървърите, на които е разположен Портала.

 

 1. “Услуги” са предоставяните на потребителите на Портала www.MyBabyCat.Org информационни ресурси, а също и възможността потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси и да представят изображения, текст и други материали, които да бъдат публикувани на страниците на Портала.

 

 1. “Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните от Собственика чрез Портала Услуги.

 

 1. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

 

 1. „Уебсайт / сайт (“website”)” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

 

 

 1. Договор с Потребителя

 

Предмет на договора

 

Чл. 2. (1) Услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси посредством Портала, се предоставят без да е необходимо извършването на регистрация от страна на Потребителя. Информационните ресурси са:

 

 1. Каталог с подредени по теми електронни препратки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;

 

 1. Електронни препратки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

 

 1. Електронни препратки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

 

 1. Запознаване с историите, рецептите, мненията и препоръките на други Потребители;

 

 1. Други.

 

(2) Услугите по ал. 1 се предоставят на Потребителя безплатно, при стриктно спазване на настоящите Общи условия.

Обвързване с Общите условия

Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Теодора Костурска и Потребителите на Портала www.MyBabyCat.Org.

 

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес www.MyBabyCat.Org по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Портала. С всяко ползване на Услугите и информационните ресурси, достъпни чрез Портала, включително с отварянето на интернет страница от Портала, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Портала, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

 

Действие на договора

 

Чл. 4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 и има действие за нерегистрираните Потребители до преустановяване на ползването на Услугите, а за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистрирането на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

 

 

Промени в Общите условия

 

Чл. 5. (1) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на Портала публикува на видно място в началната страница на www.MyBabyCat.Org съобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

 

Оборудване и достъп до Интернет

 

Чл. 6. Потребителят си осигурява сам компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните Услуги.

 

 

 

III. Права и задължения на страните

 

Права и задължения на Потребителя

 

Чл. 7. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставяни от Собственика на Портала при спазване на настоящите Общи условия.

 

Чл. 8. (1) Потребителят на Портала се задължава при ползване на предоставяните от Собственика Услуги:

 

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

 1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;

 

 1. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и/или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

 

 1. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост, право на ползване и др.;

 

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на Портала има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите по чл. 2, ал. 1 на Потребителя нарушител.

 

 

 

Права и задължения на Собственика

 

Чл. 11.(1) Собственикът имаправо да изпраща електронни съобщения (включително по електронна поща) до регистрирания Потребител с цел да предостави информация и/или да предложи рекламни материали относно свои собствени и/или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия регистрираният Потребител се съгласява да получава такива съобщения от Собственика.

 

(2) При използване на Услугите върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя могат да бъдат инсталирани кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на крайното устройство на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

 

(3) Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Портала и други посещавани от него уебсайтове.

 

(4) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява с обработването на достъпната чрез кукитата информация по реда и за целите, описани в документа. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense, допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated 

 

Ограничаване на отговорността

 

Чл. 12. (1) Собственикът на Портала предоставя Услугите безплатно и негарантира тяхно навременно и непрекъснато предоставяне, нито тяхната годност за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя от тях. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Собственикът не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от Собственика умишлено или при проявена груба небрежност.

 

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и другите Интернет ресурси, достъпът до които се осъществява чрез електронни препратки от Портала, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Портала на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му.

 

(3) Собственикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Собственика, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира Порталът.

 

Чл. 13. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

 

(2) Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на Портала.

 

(3) Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

 

 

Интелектуална собственост

 

Чл. 14. (1) Всички елементи от съдържанието на Портала,включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване, учредено съгласно Чл. 19 по-долу.

 

(2) При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Собственика, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на Портала, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или тези Общи условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

 

(3) В случай, че елементи или публикации от Портала бъдат запаметени на техническо устройство на Потребителя и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на Собственика или на указаните трети лица .

 

(4) В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с материали, разположени в Портала, той следва да изпрати уведомление на следния имейл адрес:

e-mail: t_kosturska@yahoo.com

 

(5) При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в Портала нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Собственика, Собственикът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо предоставени от Потребителя материали, Собственикът има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

 

Чл. 15. (1) Ползването на услугите по договора от страна на Потребителя не изисква никаква регистрация.

(2) При избора на опцията „Абонамент“, Потребителят се съгласява да предостави само своят имейл за връзка и Имена за получаване на информационния бюлетин.

 

 

Лични данни

 

Чл. 16 (1) Собственикът, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за Потребителите на Портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

 

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Собственика за целите на директния маркетинг. При така изразеното изрично съгласие от Потребителя, Собственикът може да предостави данните на Потребителя на трети лица само и единствено за целите на директния маркетинг.Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Собственика на посочения електронен пощенски адрес за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

 

 

 

 

Цели, за които може да се използва информацията

 

Чл. 17 (1) Личните данни, които Потребителят е предоставил при ползването на Услугите, могат да бъдат използвани от Собственика с цел предоставяне на предвидените в тези Общи условия услуги, за целите на директния маркетинг, за предлагане на нови услуги на Потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на игри, конкурси, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес t_kosturska@yahoo.com

 

 

 

(2) Собственикът събира и използва информацията, описана в предходния член, за да приспособява предлаганите Услуги към предпочитанията на Потребителите, да предложи информация, услуги и рекламни материали, които биха заинтригували Потребителите.

 

 

 

(3) Собственикът има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

 

(4) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Собственика. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

 

 

Разкриване на информацията

 

Чл. 18. (1) Собственикът се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

 

а)това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

 

б) информацията се предоставя на служители или подизпълнители (включително лица, действащи като обработващи от името на Собственика личните данни) на Собственика или на дружества, в които Собственикът притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира или които притежават повече от 50% дялово или акционерно участие в Собственика или го контролират пряко или косвено, за отчетни цели и за дейности по администриране на Портала и ползването на Услугите;

 

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощия да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 

г) Собственикът по закон е длъжен да предостави информацията.

 

 

 

Прекратяване на договора

 

Чл. 19. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 

а. преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на Портала www.MyBabyCat.Org

б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

 

в. други предвидени в закона случаи.

 

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

 

 

 

Влизане в сила

 

Чл. 20. Настоящите Общи условия са в сила от 12. 07. 2017г.